วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

แผนมรดก

       
กองมรดกคือทรัพย์สิน สิทธิหรือหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตายซึ่งเจ้ามรดกผู้ตายมีอยู่แล้วในเวลาที่เจ้ามรดกตาย
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยูก่อนหรือขณะผู้ตายถึงแก่ความตาย
มรดกของเจ้ามรดกย่อมตกแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกตาย โดยทายาทไม่ต้องแสดงเจตนารับ ทายาทมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกนั้นทันทีที่เจ้ามรดกตาย
ทายาทของเจ้ามรดกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑.ทายาทโดยธรรม คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้โดยตรงว่าให้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ทายาทที่เป็นญาติ ซึ่งแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังนี้ ได้แก่
(๑) ผู้สืบสันดาน
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
๑.๒ ทายาทที่เป็นคู่สมรส
๒.ทายาทโดยพินัยกรรม
หลักการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
๑. ต้องพิจารณาว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ใครหรือไม่
๒. เจ้ามรดกตายในขณะที่คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากมีต้องดำเนินการแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสก่อน
๓. เมื่อแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสแล้ว ทรัพย์สินที่เหลือเป็นทรัพย์ที่จะแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น